Trivselregler

Svartkärrets Koloniområde och Båthamn, SKB

Trivselregler och ordningsföreskrifter

                                                Antagna 2015-03-01

1.

Grunden för allas trivsel är att visa hänsyn och att inte skapa osämja eller olägenhet för grannar och andra medlemmar. Det gäller såväl beteende och ljud som med odling, växtlighet, byggnation, båtförtöjning och båtuppställning.

2.

Medlem skall hålla sin tomt i väl vårdat skick, sköta den och området utanför i anslutning till den, dock endast inom SKB:s område, ej utanför på kommunal mark. Associerad Medlem, AM, skall sköta använd båtplats, ta bort vattenväxter och hålla efter/rapportera fel och brister. Önskas åtgärd vid risk eller olägenhet skall områdesjouren eller styrelsen kontaktas.

3.

Trädgårdsavfall får inte deponeras på allmänna ytor eller inom området.

Har du inte egen kompost skall sådant avfall köras till Återbruket. 

Avfallshanteringsplanen för hamnen skall följas.

4.

Sopkärlen är endast avsedda för köksavfall. Återbruket tar emot allt annat avfall.

5.

Badpooler på tomten är endast tillåtet om det rör sig om pooler ej större än att vattenvolymen vid tömning kan användas för bevattning av den egna tomten.  Skadliga kemikalier får inte användas. Hamnar tömt vatten och/eller kemikalier på grannens tomt och skapar olägenhet kan styrelsen besluta om att poolen inte får användas.

6.

I görligaste mån bör gifter i växtmedel, jord mm undvikas.

7.

Brandgator får inte blockeras.

8.

Hundar skall hållas kopplade inom området och husse/matte skall plocka upp efter sin hund. 

9.

Parkering, ej uppställning, av en (1) bil är tillåten på den egna parkeringsplatsen på tomten. En (1) båt får ställas upp på den egna tomtens parkeringsplats, dock endast under perioden oktober-april.

            Sid 2  SKB Trivselregler och Ordningsföreskrifter antagna 2015-03-01

10.

Parkeringen är i första hand till för besökare till området. Maridedal hyr 5 platser. Camping med husbil/husvagn är ej tillåten på parkeringen. Uppställning                                                                                                                         

av båt är endast tillåten på parkeringen under perioden 15 september till 15 juni. Uppställning under annan tid endast efter styrelsens medgivande.

11.

Håll låg hastighet med bil inom området. Högsta tillåtna hastighet är 10 km/tim. Visa hänsyn, tänk på lekande barn och att det dammar. Båtfärd inom hamn- området skall ske med försiktighet.

12.

Huvudkranen för sjövatten vid tomtgräns skall stängas när tomten lämnas. I god tid innan vattnet stängs av för säsongen skall alla kranar öppnas och kopplingar tas bort så att renblåsning av ledningarna kan ske.

13.

Svartkärrets Koloniförening och Båthamn, SKB, äger inget ansvar eller skyldighet till ersättning vid skada som Medlem eller AM orsakar inom området på annan medlems eller föreningens tillhörigheter. Skada som Medlem eller AM upptäcker och/eller orsakar skall omedelbart rapporteras till områdesjouren eller styrelsen. SKB är inte skyldig att hålla Medlems/AMs tillhörigheter försäkrade.

14.

Hamnen är en småbåtshamn för båtar med maxlängd om 8.5m. 

Rampen för sjösättning och upptagning av båtar är endast till för Medlem/AM med båtar vars totalvikt inklusive motor och trailer ej överstiger 1200 kg.

Redskap för borttagning av vattenväxter mm finns vid Pumphus och Hamnförråd. Inom hamnen används kodlås för ramp-bom, toalett, vasskrattor, skottkärror och områdesbom på vintern. Kod meddelas behöriga. Vid missbruk byts koden. 

15.

Hamntoaletten är endast till för medlemmar i SKB och Mariedals Båtklubb och utgör ej ersättning för toalett i stuga.

16.

Föreningen äger rätt flytta Medlems/AMs tillhörighet som placerats fel och/eller hindrar eller skapar olägenhet för andra.

                                                              -----


                                                                                       Startsida slut