Hamnen

Information om Hamnen

I hamnen finns 79 platser. Av dessa är 41 st 2.5m breda,

23 st 3.0m breda, 14 st 3.5m breda och 1 st 4.0m bred.

Max båtlängd är 27 fot (8,5m)


Båtförtöjning sker vid Y-bommar. Gästplatser finns ej.


Sjö- och torrsättning av båt kan ske på sjösättningsrampen

(max totalvikt 1200 kg) eller med hjälp av sjösättningskran.


Den som hyr båtplats är associerad medlem, AM Båtplats.

I medlemskapet ingår att delta vid de föreningsgemensamma arbetsdagarna (3-4st/år).

- Båtplatsen är personlig och får inte upplåtas till annan part.

- Båt skall förtöjas och handhas på bästa sätt i hamnen.

- Båtplatsen skall hållas fri från vattenväxter.

- Båt skall tas upp innan risk för isbildning och får ej ligga i vintertid.


Söker du båtplats?

Välkommen att ställa dig i vår båtplatskö.

Mejla ditt intresse till svartkarretstyrelse@gmail.com


Önskar du tillgång till endast sjösättningsrampen?

Du kan bli AM Ramp-medlem så får du tillgång till rampen.

Mejla svartkarretstyrelse@gmail.com


Exempel på Avtal hittar du under fliken ”Båtplats Ramp Köplats”

Avgifter    (gäller från 2023-05-14 tillsvidare)
AM Båtplats, medlemsavgift/år 800:-
AM Båtplats, båtplatshyra/år
               Bryggmeter 2.5m    2 750:-
                        -”-       3.0m    3 300:-
                        -”-       3.5m    3 850:-
Miljöavgift/båtplats/år                100:-


AM Ramp/år                          1 300:-
AM Köplats/år                           150:-
Uppställning trailer/säsong       200:-
Uppläggning båt/säsong           300:-
Uppläggning kanot/roddbåt/år  200:-


Inträdesavgift ny AM Båtplats   200:-
            -”-       ny AM Ramp      150:-

Sjö- och torrsättning, uppläggning av båt, uppställning av trailer

När du skall sjö- och/eller torrsätta din båt i vår hamn, lägga upp båten och ställa upp trailer inom vårt område gäller följande:

    • Du som har en båt med totalvikt på max 1 200 kg inklusive trailer kan sjösätta och torrsätta din båt på rampen närhelst du önskar under året så länge som inte isen lagt sig. Innan det är risk för is skall alla båtar tas upp.

    • Du som har båt med totalvikt över 1 200 kg inklusive trailer kan sjö- och torrsätta med hjälp av kranbilen som är på plats i vår hamn varje vår och höst. Du som skall nyttja kranen kontaktar den som sköter sjö- och torrsättningen med kran. Betalning för detta sker direkt till ansvarig.
Kontakta styrelsen för kontaktuppgifter.

    • Medlem och AM äger rätt lägga upp båten på parkeringen under perioden 15/9 – 15/6. Placeras på parkeringsområdet invid varandra med akter/för mot staketet på södra sidan eller vallen på norra sidan. El får användas höst och vår för arbete på båten. Elen stängs av under vintern. Trailer placeras på norra delen mot vallen, så tätt som möjligt. Avgifter debiteras separat.

    • Medlem äger rätt ställa upp en båt på den egna parkeringsplatsen vid stugan under perioden oktober – april.

Miljöplan

Hamnområdet

Denna miljöplan är upprättad för hamnområdet inom SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn.


BAKGRUND
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Enköpings kommun, är enligt miljöbalken lokal tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Förvaltningens uppgift är att se till att kommunens småbåtshamnar följer miljöbalken och tillhörande lagstiftning.


Miljö- och byggnadsförvaltningen utförde miljötillsyn 2019 och 2021 enligt miljöbalken av SKB verksamhet och område. Krav ställs genom detta på SKB att ha en aktuell miljöplan och att varje enskild medlem följer den och gällande lagstiftning.


SYFTET MED MILJÖPLANEN
Den enskilt största miljörisken inom föreningens hamnområde är läckage av tungmetaller från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. SKB miljöarbete skall leva upp till kraven i miljölagstiftningen och syftar till långsiktig hållbarhet.


MEDLEMMARS ANSVAR
Varje enskild Medlem och AM ansvarar för kostnader för egen otillåten miljöpåverkan, ansvarar för att lagar och regler följs och skall sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan. Det är endast tillåtet att använda biocidfria båtfärger i området.
Miljöplanen gäller i förekommande fall även Medlemmar i Mariedals båtklubb genom avtal om samutnyttjande mellan föreningarna.


ARBETA PÅ UPPSTÄLLNINGSPLATSEN
Vid underhållsarbete på den egna båten skall de mest miljövänliga tillvägagångssätten och produkter användas. Presenning eller liknande skall läggas under båten för att samla upp slipdamm, smuts och färgrester. Allt som samlas upp vid detta arbete skall den enskilde själv
forsla bort från området. Uppsamlat material får absolut inte läggas i SKB sopbehållare.
Farliga ämnen får inte släppas ut på mark eller i vattnet.

RENGÖRING AV BÅTAR PÅ LAND
Endast båt med biocidfri färg, helt giftfri färg eller skrovren får avspolas inom området.
Avspolning skall ske med sjövatten. Inga tvättmedel får användas. SKB utrustning får inte användas för avspolning av uppställd båt. Den som spolar av båten på uppställningsplatsen gör det på eget ansvar. Den som spolar av båten på uppställningsplatsen ansvarar för att inte
otillåten färg avspolas inom SKB område.


UTFASNING AV BÅTBOTTENFÄRGER
SKB:s målsättning är att samtliga båtar skall behandlas med helt giftfria färger eller inga färger alls och att nya båtar i hamnen uppfyller målsättningen.


EGENKONTROLL, ANSVARIG FÖR PLANEN, INFORMATION
I SKB:s uppgifter, utifrån lagstiftningen, ingår egenkontroll, dvs SKB skall kontrollera att enskild medlem följer lagstiftningen. Styrelsen för SKB ansvarar för planen och information härom. Planen anslås på anslagstavla och hemsida och revideras när förändringar sker.
Miljöplanen är utarbetad i juli 2021 efter kommunens tillsyn. Miljöplanen gäller till nästa miljötillsyn 2023 eller ändras tidigare om regler och lagar så kräver.
/Styrelsen

Rensa hamnen på vattenväxter är ett ständigt pågående arbete

Sjösättning med kranbil för båtar över 1200 kg

Båttoa tömmer vi hos ESS på Klubbholmen

Föreningens hamnbåt

Registerpärm hamnen

Sjösättningsramp endast för medlemmar. Bommen öppnas för in- och utfart. Bommen får inte lämnas öppen. Lämna aldrig kodlåset i öppet läge. Maxvikt på rampen 1 200kg