För Medlem

För Medlem

Scrolla ned för svar på vanliga frågor.

Medlemsavtal  EXEMPEL

Ny Medlem

Som ny medlem har du nyss läst medlemsavtalet, stadgar och regler.

Ta en titt i dessa handlingar igen efter ett tag.

Har du frågor och funderingar kan du när som helst kontakta styrelsen. Via mejl eller telefon. Och under säsong träffas personligen förstås. Ta också en funderare på vad du kan bidra med till föreningen. Att ta på sig ett frivilliguppdrag är ett sätt. Berätta för styrelsen vad du kan tänka dig bidra med. Och berätta för valberedningen vad du är intresserad av och kan bidra med när det gäller förtroendeuppdrag.

AVGIFTER

Medlemsavgift och arrendeavgift faktureras i januari för betalning senast i februari och gemensamma kostnader faktureras i augusti för betalning senast i september.

BULLER FRÅN GRANNAR

Störningar och buller skall undvikas.

Olägenhet för grannar och andra i området skall inte skapas.


DJUR

Hundar skall vara kopplade inom området.Husse och matte skall plocka upp efter hunden. Har du hunden lös på tomten måste du se till att den inte springer ut på vägen eller över till grannen.

FÖRENINGSGEMENSAMMA ARBETSDAGAR OCH ARBETSPLIKT

Tillsammans vårdar vi våra värden.Som medlem är det en skyldighet att delta i detta arbete. Om många gör en mindre insats blir inte bördan så stor för varje person men engagemanget behövs för att föreningen skall fungera.Det är en del i medlemskapet.


FÖRSÄKRING

Medlem är skyldig teckna försäkring för all sin verksamhet på arrendestället.

INFARTSBOMMEN

Infartsbommen öppnas med nyckel och endast av behöriga medlemmar. Bommen känner av om det är ett högt fordon i vägen. Bommen kan låsas i uppfällt läge. Om det finns behov av det kontakta områdesjouren.

LEDNINGAR

Om grävning utanför den egna tomten behövs skall styrelsen först kontaktas. Det är viktigt att försöka ha kontroll över var de befintliga ledningarna är för att undvika dyra skador. Kartor över el- och vattenledningar i området finns i pärm i arkivet. Dokumentera grävning och låt dokumentet följa arrendestället.

SKÖTSEL AV TOMT OCH STUGA MM

Du är skyldig hålla god ordning, alltid väl vårda och hålla arrendestället (tomt och stuga) i vårdat skick och aldrig skapa osämja eller olägenehet för grannar och andra medlemmar.

SOPOR

Sopor sorteras i matavfall och hushållssopor. Matavfall i bruna påsar i bruna sopkärl. Hushållssoporna i luckorna. Tänk på att du inte får slänga burkar, flaskor, tidningar, miljöfarligt avfall. Platta ihop och paketera dina sopor så att mycket får plats i sopkärlen. Knyt ihop din soppåse ordentligt. Sådant som du inte får slänga i sopkärlen tar du med dig hem eller till Återbruket. Vi har tömning av sopkärlen under säsongen maj-sept. Exakta tider anges på anslagstavlan.

VATTEN

Vid varje tomtgräns finns sjövatten för bevattning av den egna tomten. Dricksvatten hämtas vid dricksvattentappar som finns runtom i området. Dessa kranar är till för alla. Medlem får inte förse arrendestället med avlopp eller ansluta till dricksvattennätet eller tappställena samt borra egen brunn. Mindre pool får anbringas på tomten, dock ej större vattenvolym än att den kan användas till bevattning av den egna tomten. Kemikalier som kan förstöra växtlighet får ej användas.

Kranar skall öppnas på hösten när vattnet stängs av i området. Och stängas på våren innan vattnet släpps på i området. 

ANNAN VERKSAMHET PÅ TOMTEN

Det är inte tillåtet med annan verksamhet än det som angetts som ändamålet i Medlemsavtalet.

BYGGA

Du skall alltid först lämna in bygganmälan till styrelsen. Blankett under flik rutiner.

Regler: Huvudbyggnad/stuga  max 25 kvm. Uthus och Växthus max 6 kvm.

Uterum max 10 kvm, taket max 12 kvm.

Byggnadshöjd max 2.70 m.

Tak skall vara sadeltak.

Ej närmare tomtgräns än 1 m.

Öppen spis, braskamin o likn ej tillåtet.


Kontakta alltid styrelsen innan du skall bygga.

FRIVILLIGUPPDRAG

Tillsammans vårdar vi våra värden.Det sker på de föreningsgemensamma arbetsdagarna och genom frivilliguppdrag. Ibland har vi något extra arbetspass beroende på behov. På anslagstavlan finns lista på vilka som har de olika uppdragen. Alla kan ta på sig något.

FÖRSLAG OCH MOTIONER

Föslag kan när som helst skickas till styrelsen. Via mejl eller läggas i styrelsens postlåda på utsidan av Föreningsstugan. Motioner till årsmötet skickar du enligt tid som anges i stadgarna.


HASTIGHET PÅ VÄGARNA

Max tillåten hastighet inom hela området är 10 km/tim. Det gäller ALL trafik. Även taxi, färdtjänst, besökande hantverkare (medlem ansvarig för att dessa håller hastigheten) och även cyklar.

MEDLEMSRABATTER

Fråga alltid efter SKB rabatten när du handlar hos våra samarbetspartners. Kontakta styrelsen om du saknar vårt kundnummer hos dem.

POSTLÅDOR

Postlådorna är enbart för tidningar. Brevutdelning till Svartkärret sker ej.

BILPARKERING

Max en bil på varje tomt. All annan parkering skall ske på vår stora parkeringsplats.

BOKRUM

I bokrummet vid Föreningsstugan kan du låna en bok att njuta av. Du som har böcker till bokrummet kontakta de ansvariga. 

BÅTPLATS

Till de flesta arrendesällen (stugor) hör en båtplats i hamnen.Skall du inte själv använda båtplatsen skall du anmäla till styrelsen att du vill hyra ut den. SKB har båtplatskö (så länge som det finns intresse för att hyra en båtplats i vår hamn) och debiterar de som står i kön 150:-/år för att de som köar verkligen vill ha en plats. När SKB hyr ut en plats går 80% av hyreintäkten till ägaren (stugägaren) och 20% till SKB för administrationen.Skall du inte längre hyra ut din plats skall du säga upp uthyrningen senast den 1 december genom att mejla styrelsen. Om det inte tillhör en båtplats till stugan kan en båtplats köpas av SKB (så länge som det finns platser) enligt fastställd prislista.

FÖRSÄLJNING AV STUGA

Skall du sälja din stuga, informera styrelsen, be mäklaren kontakta styrelsen. Vid försäljning fyll i överlåtelseanmälan (blankett flik rutiner) och sänd till styrelsen tillsammans med köpekontraktet.


HYRA

Den som hyr båtplats, hyr tillgång till sjösättningsrampen eller hyr stuga tecknar ett AM-avtal och blir associerad medlem med rättigheter och skyldigheter. Båtplats och ramp hyrs säsongvis. Uppsägning senast 31/12. Sker ingen uppsägning rullar uthyrningen på. Medlem har rätt hyra ut stsuga men endst under kortare tid. Innan urhyrning skall styrelsen kontaktas. Blankett AM hyra arrendeställe skall alltid fyllas i och lämnas till styrelse innan uthyrning.

NYCKLAR OCH KODLÅS

Nycklar används till infartsbommen, Servicehuset och Bokrummet. Varje medlem har rätt till två nycklar. För övrigt används kodlås i området.Det är olika koder till byggnader o dyl. Koderna meddelas de som har behörighet till respektive lås.

STADGAR OCH TRIVSELREGLER

Finns under särskild flik på hemsidan.SKB är en ideell förening och för sådana finns ingen specifik lag. Man kan säga att stadgarna är vår lag att följa.

STYRELSENS UPPDRAG

Styrelsen har i uppdrag att kontrollera att avtal, stadgar och regler följs liksom att vi följer lagar, föreskrifter och myndighetsbeslut. Vi har reglerna stipulerade i våra dokument. Vi har reglerat vad som skall anmälas och godkännas av styrelsen. En bra regel är att alltid ta kontakt med styrelsen och stämma av. Medlem är alltid välkommen att kontakta styrelsen i vad det än må vara som gäller vår förening och vårt område.

TVÄTTSTUGA; DUSCHAR OCH TOALETTER

Finns i Servicehuset.