Historik


SKB Historik

Årsmötet 2015-03-01 beslutade att Svartkärrets Koloniförening går samman med Svartkärrets Båtklubb genom att Båtklubbens verksamhet överförs till Koloniföreningen och Koloniföreningen därefter byter namn till SKB, Svartkärrets Koloniområde och Båthamn.

Från och med sammanslagningen har betydelsen av det gemensamma arbetet betonats. Att äga en stuga i Svartkärret innebär också att man ingår i områdets gemenskap och har del i ansvaret för det föreningsgemensamma arbetet. Att hyra båtplats eller hyra tillgång till sjösättningsrampen, som associerad medlem, innebär att man ingår i gemenskapen och deltar i det föreningsgemensamma arbetet.

Vi har föreningsgemensamma arbetsdagar för att hjälpas åt med förbättringar, underhåll och uppsnyggning så att vårt område håller den standard som det har uppnått med hjälp av många medlemmars insatser. Alla måste bidra, alla behövs. Utöver fysiskt arbete inom området ingår också att delta i de olika funktioner som vår förening behöver som styrelse, kommittéer och skötsel av allt från flaggning till sopor som utförs genom frivilliguppdrag.

Genom det föreningsgemensamma arbetet skapar vi både gemenskap och ett fint område, ett ansvar för alla medlemmar. Många deltar och hjälps åt.

Svartkärrets Koloniförening

Lördagen den 2 augusti 1986 samlades alla intresserade för tomt i Svartkärret för fördelning av tomter. När området började bebyggas ”välkomnades nybyggarna” av en åker med tistlar och surkullor.

Innan invigningen diskuterades om namnet Svartkärret skulle behållas eller om man skulle namnändra. Man kom fram till att områdets namn är ett vanligt ortsnamn i Sverige och att namnet refererar till markens torvdy, dvs. mörk jord. Vidare kom man fram till att området är historisk mark genom att höjden i öster, ”Svartkärrskullen”, ingick i en befästningsanläggning och att kullen är ett fornminnesmärkt område. Den andra delen av befästningsanläggningen fanns på andra sidan ån, vid Haga.

Den första medlemsavgiften var 20:- och storleken motiverades med att föreningen skulle ha medel till ”småutgifter.” Den första medlemsförteckningen upptar 36 medlemmar. Av dessa finns två medlemmar kvar i 2014-års förteckning.

År 1987 såg tidningen ”Aktuellt om Svartkärret” dagens ljus.

År 1990-talet var det svarta moln över området efter ett antal inbrott och en brand som ödelade en av stugorna.

Den 17:e juni 1996 genomfördes ”Jubileumsfesten” för att fira Svartkärret tio år. På hösten samma år genomfördes områdets första trädbeskärningskurs.

Sommaren 1998 var ovanligt blöt i Svartkärret. Efter 450 mm regn under juni-sept behövdes hjälp av både handkraft och pumpar för att för att hålla vattenmassorna stången.

I början av 2000-talet inleddes stora förändringar i de omkringliggande områdena efter beslut om byggnation i Södra och Norra Mariedal och i Bredsands-området.


År 2002 framfördes förslag om sammanslagning av koloniföreningen och båtklubben. Man beslutade att avvakta med att ta ställning.


År 2002 invigdes områdets första Boulebana.

Till årsmötet 2003 föreslogs anläggandet av bastu och tvättstuga för området. Förslaget avslogs. Det var under det året som namnet på vägarna i området ändrades till Svartkärrsvägen, Spadens väg och Grepens väg.

Nytt uthus vid Föreningsstugan byggdes 2004. Det året celebrerade Koloniträdgårdsförbundet 100 år och Svartkärret var då inte medlemmar. Frågan om medlemskap hade diskuterats till och från under årens lopp. Kolonister från Uppsala besökte Svartkärret och det gjorde även Uppsala Nya Tidningen, vilket resulterade i en halvsidesartikel om Svartkärret.

De nya Boulebanorna samlar 10-12 personer en gång i veckan för spännande matcher och samma år, 2004, beslutade kommunen om byggnation av villor på Bredsandsängen.

Fiskeaktiviteten i Enköpingsån var under åren skiftande, men 2005 ökade aktiviteten och bl.a. en femkilosgädda drogs upp på fiskebryggan. Bland fångsterna fanns också abborre, mört, ål braxen och löja. Även tillgången på ål var god det året.

År 2005 tecknades ett avtal med den nya Mariedals Båtklubb angående samutnyttjande i och kring hamnområdet. Det året bytte hela 13 stugor ägare.

År 2005 byter tidningen ”Aktuellt om Svartkärret” namn till ”Svartkärrsnytt.”

Den 10 juni 2006 firades Svartkärrets 20-års jubileum.

År 2007 iordninggjordes Dansbryggan till toppskick som efter några år bjöd upp till dans igen. Festkommitténs arrangerade Pub-aftnar får alltfler deltagare.

Tidningskommittén genomförde en enkätundersökning bland medlemmarna vid årsmötet 2009. Bra med Svartkärret – närhet till stan, lugnet, hamnen. Sämre – vägarna, ingen dusch eller toalett, bilkörningen i området.

År 2010 blev omvälvande med nytt arrendeavtal och i samband med det övertog Svartkärrets Koloniförening kostnaderna för bl.a. el, service av vattenpumpar, vattenskötsel, underhåll av området och samtidigt inleddes en tvåstegshöjning av arrendeavgiften. Kostnaderna steg därmed kraftigt.

År 2011 kunde oron lugnas då ett tillägg till arrendeavtalet med kommunen förhandlades fram och nya avtal för medlemmarna presenterades och gicks igenom vid ett extrainsatt årsmöte.

Under 2012 blir diskussionerna om ett samgående av Koloniföreningen och Båtklubben allt intensivare. Bland andra aktiviteter under året märktes Loppmarknad, Boulespel, Pub-afton, Trädgårdskurs, Ljusafton och Stavgång på söndagar.

Under 2012 genomfördes en enkätundersökning bland medlemmarna. Resultatet visar att det i likhet med 2009 års enkät är samma synpunkter som toppar listan; lugn och ro och att det skall vara som det är samt önskemål om gemensam dusch och toalett.


År 2013 fick Föreningsstugan en ordentlig ansiktslyftning och kvalitetsförbättring. Samtidigt byggdes ett nytt vattenmätarhus och en ny toalett installerades i förrådet att använda för de som hyr och använder Föreningsstugan.

Ny sjövattenpump installerades.

Vid årsmötet 2014 fick styrelsen årsmötets uppdrag att vid årsmötet 2015 presentera ett förslag på en sammanslagen förening.


Svartkärrets Båtklubb

När medlemmar i Svartkärrets Koloniförening under 1987 började lägga sina båtar längs åkanten ansökte man gemensamt hos kommunen att få anlägga platser längs med ån. Enköpings kommun beviljade ansökan under 1988 och till säsongen efter var de första platserna färdigställda.

De båtplatsintresserade bildade under 1989 en kommitté för diskussion med kommunen om att få anlägga en båthamn. Vid Koloniföreningens årsmöte i mars 1990 utsågs en interims- styrelse för att utreda frågan om båtplatser. En separat förening för båtplatsfrågan bildades och den 7 oktober 1990 ändrades föreningen då Svartkärrets Båtklubb bildades. Samma höst togs det första spadtaget för hamnen.

Båthamnen invigdes den 8 juni 1991.

År 1993 hade jorden från hamnen torkat ut så mycket att det gick att anlägga gräsmatta. Samma år byggdes sjö- och torrsättningsrampen.

År 1995 var hamnen färdig och medlemmarna kunde sätta ”kronan på verket”, dvs. plantera träd och buskar och sätta upp en flaggstång med klubbens vimpel.

År 1996 breddades bryggan för brandkårsbåten och staket byggdes runt parkeringen.

Efter ett antal stölder installerades belysning i hamnen under 1997.

Den 16 juni 2001 firade Båtklubben tioårsjubileum.

År 2003 utsåg Båtklubben sin första hamnkapten.

År 2004 förbättrades bryggorna, bl.a. efter en hård vinter. En traktorgrävare med hydral-hammare slog ner pålar som bryggorna vilar på. Ny anslagstavla sattes upp.

Ny granne 2005, Mariedals Båtklubbs hamn, samarbete inleddes.

År 2006 genomfördes förbättrings- och utvecklingsarbeten i hamnanläggningen.

År 2007 hade hamnen muddrats och vass under bryggorna tagits bort. Beväxningen av vattenväxter började bli ett problem i hamnbassängen.

Under 2008 och 2009 genomfördes en hel del markarbeten runt bryggorna, efterfyllning av jord och sådd av gräs och utjämning av marken mellan piren och rampen. Vidare anslogs en hel del tid på vassklippning och borttagning av vattenväxter. Lyktstolpar riktades och bryggor oljades in.

År 2010 firade båtklubben 20-årsjubileum med utflykt och fest ombord på passagerarbåten MS Tor.

Samma år hade vass och vattenväxter ”vuxit” till ett störande inslag i och runt hamnen. Alla båtplatsanvändare uppmanades rensa sin plats med den särskilda vasskrattan.

År 2011 byggdes ”gåsstaket” mot ån och året efter förbättrades bryggorna.

År 2012 lagades spåntningen, reparerat el-uttag och införskaffat bl.a. eka med motor, liten båtupptagningsvagn, vadarstövlar, serviceverktyg till vassklippning.

Innan båtsäsongen startade 2014 genomfördes ett omfattande muddringsarbete med syfte att avlägsna växtligheten i hamnbassängen. Samma år inköptes tillsammans med Mariedals Båtklubb en ny hamntoalett utrustad med tank för slamsugning.